Die Kehre I (Vändningen I)

Die Kehre I (Vändningen I)
100 cm x
180 cm
x 100 cm
Information
En installation med skulpturer och konstverk i blandteknik som utforskar gränstillstånd, bjuder in betraktarna att delta i en rumslig undersökning av psykologiska tillstånd och tolkningar inom en arkitektonisk kontext.

I det här installationsarbetet använder jag ordet liminal för att beteckna en zon där du går från ett psykologiskt tillstånd till ett annat, och en intermediär position där båda samexisterar. Mer specifikt, å ena sidan, en tillstånd präglad av rutinmässig rationalitet och effektivitet, å andra sidan, en mer sällsynt känsla av att vara vaken, öppen, deltagande och livfull.

Denna typ av liminalitet är något jag redan har berört i ett annat projekt, 'dagböcker' (pågående sedan 3 år tillbaka); där jag gör en bild varje dag utan några begränsningar förutom storleken på det papper som används. Många av bilderna har en "liminal" karaktär. Det vill säga: en ambivalent bildhelhet uppbyggd av sammanhängslösa bildlement, vilket ger en osäker grund för tolkning. Jag finner dessa bilder samtidigt avförtrollade och obegripliga; generiska och otroliga, skrämmande och hoppfulla.

Inom ramen för vårt projekt 'Liminal' kommer jag att använda några av dessa bilder som utgångspunkt för en rumslig undersökning. Genom att placera dem i en arkitektonisk kontext vill jag hitta ett sätt att bjuda in åskådaren till att uppleva olika tolkningar genom att röra sig runt skulpturen. En liminal upplevelse.