Child's Eye | Konstnärshuset Svavel | Places and paths

Konstnärshuset Svavel
Svavelsticksgränd 23
553 15 Jönköping
Sweden

Kenneth Pils
målningar, teckningar, grafik

13-28 mars 2021
Vernissage lördag 13 mars, kl 11-15
Öppettider: lördagar 11-15, söndagar 13-15, onsdagar 16-18

Konstnärshuset Svavel
Svavelsticksgränd 23, 553 15 Jönköping (Karta)
http://www.konstnarshusetsvavel.se
Press: @email

Platser kopplade till barndomen bildar starka och levande stämningar som de flesta refererar till i sitt vuxna liv. För mig utspelade sig dessa första viktiga 18 år i Huskvarna/Jönköping. Den unika topologin med alla backar, bäckar och raviner, brukssamhällets alla vägar, hus och händelser där ger mig en stark känsla av ursprung och identitet. Det har jag tagit som utgångspunkt för några helt nya landskapsmålningar gjorda för utställningen Places and PathsKonstnärshuset Svavel i Jönköping.

Att använda biografiska referenser är ovanligt för mig, men eftersom utställningen äger rum i mina hemtrakter får jag tillfälle att reflektera över min bakgrund. Barndomen för mig handlar om ursprungliga och starka stämningar, ljusförhållanden och rumslighet- eller kort sagt "att vara".

Utgångspunkten är fotografier från platser i Huskvarna som jag tolkat i målningar och teckningar. Under arbetet med verken har jag märkt en skillnad i energinivå mellan de anonyma och slumpade motiv jag vanligtvis använder, för att utmana mitt vanemässiga sätt att tolka det jag ser, och de motiv jag förknippar med minnen från barndomen.

Utöver de allra senaste verken med projektnamn Childs Eye visar jag ett urval av teckningar, målningar och grafik som utgår från projekten diaries, Blind Chance och State of Mind.

---

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Kenneth Pils arbetar med figurativt måleri, skulptur, grafik och installatoriska verk. Han arbetar ofta med ”hittade bilder” och porträtt i en akvarelliknade stil. Måleripraktiken bygger på ett skiktmåleri där transparent lager av grundfärger läggs över varandra för att generera många olika nyanser. Måleri-arbetet är en skapande akt i stunden med möjligheten att överskrida det givna och ett sätt att framkalla nya oväntade verk.

English

Kenneth Pils
paintings, drawings, graphics

March 13-28 2021
Opening Saturday 11-15 (March 13)
Saturdays 11-15, Sundays, 13-15, Wednesdays 16-18

Konstnärshuset Svavel
Svavelsticksgränd 23, 553 15 Jönköping (Karta)
http://www.konstnarshusetsvavel.se
Press: @email

Places connected to childhood evoke memories and moods that most people refer to in their adult lives. For me, these first important 18 years took place in Huskvarna / Jönköping. The unique topology with all the slopes, streams and ravines, all the roads, houses and events of the working community there gives me a strong sense of origin and identity. With this as a starting point I have made some brand new landscape paintings exclusively made for the exhibition Places and Paths at Konstnärshuset Svavel in Jönköping.

Using biographical references is unusual for me, but with the exhibition in my hometown, I get the opportunity to reflect on my background. Childhood for me is about original strong moods, light conditions and space- in short "to be".

The starting points for the works are photographs from places in Huskvarna. While working on the paintings and drawings, I have noticed a difference in energy level between the anonymous and random motifs I usually use to challenge my habitual way of interpreting what I see and the motifs I associate with childhood memories.

In addition to the very latest works with the project name Childs Eye, we can see a selection of drawings, paintings and graphics based on projects diaries, Blind Chance and State of Mind.

---

Kenneth Pils was born in 1964 in Jönköping, grew up in Huskvarna, and studied at National College of Art and and the Royal Art Academy in Stockholm. He is nowadays active in Stockholm and exhibits regularly in Sweden and Europe. He has made a number of public commissions, including Danderyd Hospital and Södersjukhuset.

Kenneth Pils works with figurative painting, sculpture, graphics and installation works. He often works with "found images" and portraits in a watercolor-like style. The painting practice is based on a layer painting where transparent layers of colors are laid on top of each other to generate many different shades. To work with painting is indeed a creative act in the moment with the opportunity to transcend the given and a way to evoke new unexpected works.