Child's Eye | Bergagalleriet | Vägen hem

Bergagalleriet
Björnstigen 137
17072 Bergshamra
Sweden

February 4 - March 13
Finissage: Friday, March 11 at 16.00-18.00
Opening hours: weekdays 11.00 - 16.00

Av alla minnen från barndomen återvänder jag gärna till stämningar kopplade till ljus- och rumsförhållanden. De påminner mig om en ursprungliga känsla av att vara närvarande; som om världen visar sig som för första gången.

På Bergagalleriet visar Kenneth Pils målningar i akvarellteknik där han söker framkalla stämningar som för honom förknippas med platser från barndomen.

För Kenneth är hans målningar/teckningar av ljus, landskap, hus, interiörer, ting, människor och situationer från barndomen mer än vad de föreställer. De är förknippade med djupt lagrade, arketypiska stämningar som han på ett medvetet och omedvetet sätt refererar till i sitt vuxna liv.

Konstnärens första viktiga 18 år utspelade sig i Huskvarna. Landskapets topologi med alla backar, bäckar och raviner, brukssamhällets alla vägar, hus och händelser som utspelats där inger honom en stark och ursprunglig känsla att hämta kraft ur.

Platser kopplade till barndomen skapar sammanhang för livslånga och levande stämningar som många refererar till i sina vuxna liv. Utställningen är en påminnelse om att alla har egna betydelsefulla erfarenheter från sin barndom att återuppväcka.

Bergagalleriet är ett konstgalleri vars syfte är att visa kvalitativa och intressanta utställningar för allmänheten och de boende på Berga omsorgsboende.
Bergagalleriets konstförening arrangerar utställningar med professionellt verksamma konstnärer.
 

Med stöd från Sveriges konstföreningar
Med stöd från

English

Of all the memories from childhood, I like to return to moods linked to conditions of light and space. They remind me of an original feeling of being present; as if the world is showing itself as for the first time.

At Bergagalleriet, Kenneth Pils shows paintings in watercolor technique where he seeks to evoke moods that for him are associated with places from his childhood. For Kenneth, his paintings / drawings of light, landscapes, houses, interiors, things, people and situations from childhood are more than they represents. They are associated with deeply stored, archetypal moods that he consciously and unconsciously refers to in his adult life. The artist's first important 18 years took place in Huskvarna. The topology of the landscape with all the slopes, streams and ravines, all the roads, houses and events of the working community that took place there gives him a strong and original feeling to draw strength from.

Places connected to childhood create contexts for lifelong and living moods that many refer to in their adult lives. The exhibition is a reminder that everyone has their own significant experiences from their childhood to resurrect.

Med stöd av Sveriges konstföreningar
With support from