- Being in the world

- Being in the world

Exhibition information
Övrigt
lör 1 januari - tis 1 januari
2011-2017

Being in the world
“Being in the world” [BITW] är ett internationellt och interdisciplinärt konstprojekt som utforskar rumsuppfattning genom diskussion och produktion av nya konstverk.
Vi tror att när man möts och diskuterar ett ämne, kommunicerar, lyssnar, omsätter det hela i praktisk handling så händer det oväntade saker som är utvecklande inte bara för deltagarna utan även för andra som får ta del av resultaten. Vi tror att man kan komma längre i mötet med andra i en i en ickehierarkisk, ickeakademisk atmosfär. Genom diskussioner i en professionell men ändå sympatisk atmosfär kan nya och oförutsägbara vyer öppna sig, man får nya perspektiv på den egna praktiken, en fördjupad relation till ämnet och förutsättningar för att skapa konst som berör.

Vi har inga begränsningar utifrån personlig diskurs, praktik, media eller material. Det viktiga är ett brinnade intresse för ämnet, villighet att delta diskussioner, en lust att pröva nya saker praktiskt och att driva ett projekt tillsammans med andra

Temat
"Being in the world" [BITW] temat rör sig kring ämnet "landskap" i en vidare mening, dvs: att se på, att vara i, engagera sig i, relatera och anpassa sig till världen.
Vi handskas och interagerar utifrån en bakgrund som ofta tas för given, ett landskap som vi ofta kallar världen. Hur det ser ut för olika individer skiljer sig. Till exempel påverkar samhällsklimatet under olika tidsepoker hur vi upplever världen; mer specifikt: ålder, kön, etnicitetet, världsåskådning och samhällsställning färgar synen på världslandskapet. Man kan säga att det finns flera världar, sfärer eller, som vi valt att definera det, "landskap" där man kan befinna sig.

BITW-projektet är avsett att ge olika perspektiv på vårt samtida "landskap" genom att göra praktiska undersökningar. Det sker genom att göra konstverk som framkallats och inspirerats av diskussioner av temat och framväxten av verken som deltagarna skapar. Slutresultatet görs tillgängligt för allmänheten i offentliga utställningar publiceras ibland som trycksak.

Vårt samtida "landskap"
Många vittnar om att vår samtid präglas av förändringssnabbhet, globalisering och optimering av samhället alla resurser vilket påverkar människans livssituation. BITW-projektet kan ses som ett försök att närma sig detta genom att först identifiera strukturer och fenomen, faror och hopp. Genom den gestaltande handlingen hoppas vi på att skapa förutsättningar för ett mer djupgående utbyte.

Underteman
Under det övergripande BITW paraplyet sker att antal projekt. Varje presentation har sitt eget undertema som fokuserar på ett specifikt område inom landskapstemats sfär.

Gruppundersökning
Som konstnär befinner man sig i en ständig forskningssituation. I en undersökning med flera deltagare fortsätter man med detta samtidigt som man befinner sig i en gemensam satsning vilken ofta leder till intressanta, oväntade, omvälvande och varaktiga resultat.
Deltagaren använder hans/hennes eget media som ett undersökningsverktyg till gagn för utbytet inom forskningteamet. På samma gång får deltagaren input och erfarenhet på många sätt: nya ideer, nya sätt att arbeta, personlig utveckling, kontakter...
Allt som behövs är att deltagaren delar med sig av sina ideer, är öppen för att ta in vad andra har att säga och visa, läsa referenstexter och diskutera på ett öppenhjärtigt sätt. Detta skapar en gemensam grund att stå på som hjälper alla att komma djupare in i ämnet. I förlängningen kommer detta att leda till grupputställningar där resultaten presenteras offentligt.

Internationell utbyte och utbyte över fakultetsgränser
Deltagare som arbetar inom olika områden möts i gruppen. Det kan vara filosofi, poesi och konst. Deltagarna kommer från olika länder och har skilda bakgrunder. Det berikar BITW-projektet med flera perspektiv och ingångar.

Skapa kontakter
Genom att arbeta internationellt och över fakutetsgränser skapas nya oväntade kontakter. Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är ett kraftfullt och naturligt sätt att lära känna andra. Man får en djupare kunskap om varandra och banden stärks vilket ofta leder till fortsatta samarbeten.
Gruppsammansättning

BITW har en kärna av projektledare som ansvarar för att hålla ihop projektet. Det innebär planering av möten och presentation samt att se till att projektet dokumentateras. BITW-deltagarna är handplockade för sitt intresse i & relevans för landskapstemat och naturligtvis för sitt kvalitativa arbete inom sina arbetsfält.

Deltagaren kan själv bli en projektledare när han/hon tar initiativ till ett undertema. BITW är självdrivande och alla deltagare i ett undertema förväntas därför att engagera sig i diskussioner och ta ansvar för det praktiska arbetet inför och under projektet.
Offentliga presentationer

Utställningar
BITW siktar på större gruppresentationer där varje deltagare bli fullödigt presenterad samtidigt som de individuella perspektiven blir synliga på ett jämförande sätt. Varje utställning har sin inriktning och gruppsammansättning.

Hemsida och trycksaker
Dokumentation på vår hemsida och i trycksaker är en viktig del i att dokumentera erfarenheter och på det sättet tillgängliggöra uppnådda resultat.

-------------------------------------------

Organisation + mer information
Kenneth Pils
Bertram Schilling