Bakgrund

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a Danderyds sjukhus och Södershukhuset. Han är drivande i det internationella konstprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net) ett nätverk där deltagarna tillsammans undersöker teman, skapar verk och utställningar.

Kenneth Pils arbetar i ett gränsland där måleri smälter samman med installation, skulptur och grafik. Hans bilder baseras på slumpmässigt valt bildmaterial hämtat från Internet. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Måleri-arbetet, stundens sensibilitet, transformerar det tillsynes godtyckliga grundmaterialet till fascinerande och självständiga verk vilka väcker frågor kring det bildutbud vi omges av, konstnärlig avsikt, vårt behov av och våra konstruktioner av sammanhängande och begripliga tolkningar.

 

--------Utförligare beskrivning---------

Kenneth Pils använder i sitt måleri en slumpmässig metodik för att ta fram bildmotiv, bildkombinationer, komposition och utsnitt. Bilderna lottas först fram från Internet och egna bilddatabaser. De genomgår sedan en digital bearbetning i Photoshop: bilder monteras ihop, olika filter tillämpas, kontrast och färgställning bestäms mm.
Efter det komplicerade förarbetet startar en direkt fysisk praktik med förlagorna som stöd. Han använder ofta papper som bottenmaterial och arbetar med ett standardformat, 21x15cm. Det mindre formatet gör att verket kan slutföras under en dag. Måleripraktiken bygger på ett akvarell-liknade skiktmåleri där transparenta lager av grundfärger i olika mättnadsgrad läggs över varandra för att generera en mängd olika nyanser.
Arbetet är till att börja med beroende av förlagan men tar sedan sin egen väg. Sakta växer det fram en målerisk bildverklighet som varken är en reproduktion av anonyma bilder eller bygger på personliga val eller biografisk historia. Varje verk är resultatet av en unik och i grunden osannolik händelse.
I utställningar presenteras verken på olika sätt: ibland som separata verk, ibland i långa kronologiska sekvenser monterade på rummets alla väggar, ibland oordnat i kluster, ibland på konstruktioner som är helt fristående i rummet..

Den konstnärliga arbetsmetoden är tvådelad; dels har vi en rent visuell bearbetning med hjälp av digitala verktyg framför en datorskärm. Dels en direkt fysisk bearbetning av det främmande bildmaterialet med traditionella konstmaterial och verktyg. Den digitala delen erbjuder en hög grad av kontroll; den är virtuell, översiktlig och handlar om urval, struktur, och planering. Den fysiska bearbetningen aktiverar en reservoar av outtalad praktisk och emotionell kunskap. Måleriarbetet/tecknandet är en dröjande, öppen och levande situation- som en dialog med verket där interaktionen påverkar hur samtalet utvecklas. Under arbetet uppstår oplanerade händelser vilket gör att arbetet tar nya vägar: missöden uppstår, material beter sig oväntat, frågor och slumrande minnen väcks. Slutligen står verket där, självklart och fristående.

Den digitala revolutionen öppnade nya teknologiska möjligheter att optimera, samla, sortera, förutsäga och utföra med en allt större flexibilitet, och snabbhet. Kommunikationsmöjligheterna sprider idén om snabbhet och tillgänglighet och tränger in i den psykologiska sfären vare sig den är kollektiv eller personlig, medveten eller omedveten. Värden som tar tid att utveckla och förstå, inte har omedelbar nytta eller kan kommuniceras snabbt försvinner i informationsflödet.
I Kenneth Pils drivkraft ligger i att hitt sätt transformera bilden för att se den på nytt sätt. Bilder som vi normalt inte dröjer vid får en ny inramning, deras snabbhet avstannar och blir poetiska objekt för dröjande betraktelser. Han undersöker de språkliga förutsättningarna för sitt bildskapande; hur bilden blir till, varför den görs, när den kommunicerar och när den blir meningslös. Den manuella aspekten är viktig eftersom den tid och fysiska omsorg det kräver att måla eller teckna en bild gör att ett annars meningslöst bildmaterial blir betydelsebärande. Bildkällornas sammanhang förskjuts och något oförutsett uppstår. Dröjandet är förutsättningen för att mening och nya värden ska framträda.

 

--------Inspirationskällor---------

Litteratur:
Ian Thomson "Heidegger, Art, and Postmodernity" (2011)
Pierre Bourdieu "On Television" (1999)
Hubert Dreyfus "Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I "(1991)
Michael Polanyi "The Tacit Dimesion" (1966)
Marshall McLuhan  "Understanding Media: The Extensions of Man" (1964)
Herbert Marcuse "One-Dimensional Man" (1964)

Konst
Jules de Balincourt
Shirin Neshat
Cindy Sherman
Luc Tuymans
Barbara Kruger
Kiki Smith
Sigmar Polke
Gerhard Richter
William Kentridge
Martin Kippenberger
David Hockney
Louise Bourgeois
John Bauer
Eduard Manet