Bakgrund

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a Danderyds sjukhus och Södershukhuset. Han är drivande i det internationella konstprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net) ett nätverk där deltagarna tillsammans undersöker teman, skapar verk och utställningar.

Kenneth Pils arbetar i ett gränsland där måleri smälter samman med installation, skulptur och grafik. Hans bilder baseras på slumpmässigt valt bildmaterial hämtat från Internet. Han bearbetar materialet digitalt och använder det sedan som motivmässigt stöd i sitt måleri. Slumpmetoden används för att kunna gå bortom biografiska referenser för att locka fram nya, okända bildvärldar. Måleri-arbetet, stundens sensibilitet, transformerar det tillsynes godtyckliga grundmaterialet till fascinerande och självständiga verk vilka väcker kritiska frågor kring det bildutbud vi omges av, konstnärlig avsikt och tolkningsmöjligheter.

--------Utförligare beskrivning---------

Kenneth Pils använder i sitt måleri en slumpmässig metodik för att ta fram bildmotiv, bildkombinationer, komposition och utsnitt. Bilderna lottas först fram från Internet och egna bilddatabaser. De genomgår sedan en digital bearbetning i Photoshop: bilder monteras ihop, olika filter tillämpas, kontrast och färgställning bestäms mm.
Efter det komplicerade förarbetet startar en direkt fysisk praktik med förlagorna som stöd. Han använder ofta papper som bottenmaterial och arbetar med ett standardformat, 21x15cm. Det mindre formatet gör att verket kan slutföras under en dag. Måleripraktiken bygger på ett akvarelliknade skiktmåleri där transparenta lager av  grundfärger i olika mättnadsgrad läggs över varandra för att generera en mängd olika nyanser.
Arbetet är till att börja med beroende av förlagan men tar sedan sin egen väg. Sakta växer det fram en målerisk bildverklighet som varken är en reproduktion av anonyma bilder eller bygger på personliga val eller biografisk historia. Varje verk är reultatet av en unik och i grunden osannolik händelse.
I utställningar presenteras verken på olika sätt: ibland som separata verk, ibland i långa kronologiska sekvenser monterade på rummets alla väggar, ibland oordnat  i kluster, ibland på konstruktioner som är helt fristående i rummet..

Den konstnärliga arbetsmetoden är tvådelad; dels har vi en rent visuell bearbetning med hjälp av digitala verktyg framför en datorskärm. Dels en direkt fysisk bearbetning av det främmande bildmaterialet med traditionella konstmaterial och verktyg. Den digitala delen erbjuder en hög grad av kontroll; den är virtuell, översiktlig och handlar om urval, struktur, och planering. Den fysiska bearbetningen aktiverar en reservoir av outtalad praktisk och känslomässig kunskap. Måleriarbetet/tecknandet är en okontrollerbar, öppen och levande situation- som en förutsättningslös dialog med en främmande person. Under arbetet uppstår oplanerade händelser vilket gör att arbetet tar oväntade vägar: missöden uppstår, material beter sig oväntat, frågor och slumrande minnen väcks. Slutligen står verket där, självklart och fristående. Sammantaget handlar metoden om en organisk och dröjande bearbetning av anonyma bilder präglade av snabbhet och utbytbarhet där resultatet blir en svårdefinerbar poetisk hybrid.

Den nuvarande globala postindustriella är eran där nya teknologier har kommit att möjliggöra och etablera ett optimeringsideal. En allt högre grad av sortering, förutsägbarhet, rörlighet, snabbhet och effektivitet tränger in i den psykologiska sfären vare sig den är kollektiv eller personlig, medveten eller omedveten. Värden som tar tid att utveckla, som inte går att planera; att över huvudtaget dröja vid något under en längre tid trängs allt mer undan.
I Kenneth Pils drivkraft ligger i att närma sig bilder som varken i sin anda eller syfte är till för någon form av poetiskt närmande. Han undersöker de språkliga förutsättningarna för bildskapande; hur bilden blir till, varför den görs, när den kommunicerar och när den blir meningslös. Den manuella aspekten är viktig eftersom den tid och fysiska omsorg det kräver att måla eller teckna en bild gör att ett annars meningslöst bildmaterial blir betydelsebärande. Bildkällornas sammanhang förskjuts och något oförutsett uppstår. Dröjandet är förutsättningen för att mening och nya värden ska framträda.

 

--------Inspirationskällor---------

Litteratur:
Ian Thomson: Heidegger, Art, and Postmodernity, 2011
Pierre Bourdieu: On Television, 1999
Hubert Dreyfus: Being-in-the-world: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I, 1991
Marshall McLuhan: Understanding Media: The Extensions of Man, 1964
Herbert Marcuse: One-Dimensional Man, 1964

Konst
Jules de Balincourt
Peter Doig
Neal Tait
Luc Tuymans
Sigmar Polke
Gerhard Richter
William Kentridge
Martin Kippenberger
David Hockney
Philip Guston
John Bauer
Eduard Manet

Follow